przedRegulamin sklepu internetowego

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto użytkownika - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
 3. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin.
 5. Sklep – sklep internetowy Points of You™ prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.points-of-you.pl
 6. Sprzedawca – Julija Słaby prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LEADER IN YOU, Julija Słaby, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 8522439182, nr REGON 321434626, ul. Onyksowa 12, 72-003 Grzepnica.
 7. Szkolenie – szkolenie, będące usługą świadczoną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, w miejscu oraz terminie wskazanym w Sklepie, na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 2 Dane kontaktowe

 1. Adres pocztowy: LEADER IN YOU, Julija Słaby, ul. Onyksowa 12, 72-003 Grzepnica
 2. Adres e-mail: leader@inyou.pl, hello@points-of-you.pl
 3. Numer telefonu: + 48 602 609 394

§ 3 Złożenie zamówienia

 1. W celu zawarcia poprzez Sklep umowy sprzedaży ze Sprzedawcą w pierwszym etapie należy dodać towar lub Szkolenie do koszyka.
 2. Następnie Kupujący podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia), wybiera metodę dostarczenia zamówienia, jeśli ma to zastosowanie, oraz sposób płatności za nie.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia, w tym jego ceny, i zaakceptowania Regulaminu następuje zawarcie umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
 4. Kupujący może założyć w Sklepie Konto użytkownika, ale nie jest to konieczne do złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru, a w przypadku umowy o świadczenie usługi przed rozpoczęciem jej świadczenia.

§ 4 Koszt Zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar lub Szkolenie wskazana w jego opisie oraz, o ile ma to zastosowanie, koszt dostawy towaru wskazany w koszyku podczas składania zamówienia.
 3. Po wybraniu przez Kupującego przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego dostawy, jeśli ma to zastosowanie, Kupujący pozna całkowity koszt zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 5 Płatności

 1. Za zakupione w Sklepie towary oraz Szkolenia Kupujący może zapłacić:
  1. przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy ING Departament Obsługi Rozliczeń 77 1050 1559 1000 0091 4015 5897,
  2. za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24.pl.
 2. 2. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży z tym zastrzeżeniem, że zakupione przez Kupującego Szkolenie musi zostać opłacone przed jego rozpoczęciem.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Zakupione w Sklepie towary, w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego, dostarczane są za pośrednictwem:
  1. firmy kurierskiej;
  2. Poczty Polskiej.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się: wskazany przy opisie towaru czas potrzebny na jego wysłanie przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru do Kupującego - wynoszący 7 Dni roboczych.
 3. Szkolenia są realizowane w terminach wskazanych w Sklepie.
 4. Ze względu na naturę usługi jaką jest Szkolenie świadczone w ściśle określonym, z góry, terminie usługi, które mają zostać wykonane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy przez Konsumenta mogą zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku gdy Konsument zgłosi stosowne żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
 5. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie realizacji zamówienia tj. przygotowanie towaru do wysyłki, nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności za nie.
 6. W przypadku gdy na zamówienie składa się kilka produktów termin realizacji całego zamówienia odpowiada terminowi realizacji dla produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 7. Sprzedawca przewiduje możliwość sprzedaży poszczególnych towarów w ramach tzw. „przedsprzedaży”. W przypadku gdy dany towar będzie oferowany w ramach „przedsprzedaży” informacja o tym znajdzie się w opisie towaru w Sklepie wraz ze wskazaniem czasu potrzebnego na wysłanie takiego towaru, który, z uwagi na jej charakter, zazwyczaj będzie dłuższy niż dla towarów oferowanych w Sklepie w sprzedaży regularnej.
 8. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  3. zawarcia umowy - w przypadku Szkolenia.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres jego siedziby, wskazany w § 2 Regulaminu, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Odstąpienie od umowy – wyłączenie

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 9 Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. W przypadku gdy na towar została udzielona gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie.
 4. Sprzedawca prosi aby reklamacje składane w oparciu o rękojmię oraz dotyczące Szkolenia wysłać drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 2 Regulaminu.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi w razie potrzeby Kupujący jest obowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Sprzedawcy wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
 7. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.
 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:
  1. co do zasady bezpłatnej, mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
  2. co do zasady bezpłatnej, pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  3. Prowadzonej przez Komisję Europejską, internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Podanie przez Kupującego danych osobowych podczas dokonywania zakupów w Sklepie jest całkowicie dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zrealizowania zamówienia.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 12 Wymogi techniczne

 1. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a dla dokonywania zakupów także aktywne konto e-mail.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 7 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie zawartej na podstawie Regulaminu bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie w żadnym stopniu nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. W przypadku ewentualnego sporu Sprzedawcy z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

LEADER IN YOU, Julija Słaby, ul. Onyksowa 12, 72-003 Grzepnica, leader@inyou.pl

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 • Wzbogać
  Swój zestaw narzędzi

  Wznieś swoją pracę na wyższy poziom

  Przejdź do sklepu

2019 All rights reserved to POINTS OF YOU® Polska

Polityka prywatności / Regulaminy /Powered by Concrete5 / Design by Deepline